Display

Displayannonsering är bild-, text- eller videoannonser som visar ditt budskap i en säker miljö och i premiumsammanhang på Schibsteds webbplats.

Display är ett kostnadseffektivt sätt att bygga täckning. Du kan använda Schibsteds inriktningsalternativ om du har en specifik målgrupp eller vill nå ett begränsat avrinningsområde (geo-management).

Schibsted erbjuder stora format som ger större möjligheter att vara kreativa i design.

Desktop

Takeover (Swedish) / Takeover (English version)

 

 

Takeover är ett stort impact-format med snabb och hög räckvidd som välkomnar användaren innan man landar på sajten. Takeover kan levereras i tre olika utföranden; Statisk, Avancerad Video och Avancerad Enklare Animering. Schibsted samarbetar med fyra godkända parter med olika certifieringar för produktion av nämnda utföranden. Notera att Schibsted endast har stöd för hosting av material hos följande tredje-parter Quad, SeenThis och Adform. Material från andra leverantörer/produktionsbolag än nämnda, kan endast hostas via Schibsteds adserver.

UTFÖRANDE – FORMAT

Statisk Takeover
Ger möjlighet till högupplöst bild, där du kan presentera produkt och budskap. Formatet är alltid statiskt och går inte att göra rörligt. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare. Extern 3:e-parts-mätning, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. Det finns möjlighet att producera statisk takeover själv, men notera då att materialet endast kan hostas av Schibsted och att vi inte har stöd för HTML5-material i detta fall.

Avancerad Takeover – Video – HTML5 
För Avancerad Takeover, Video, finns fyra alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga Avancerad Takeover Video. Det finns även möjlighet att producera den själv, men notera att vi inte har stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan – Quad – SeenThis – Adform.

Avancerad Takeover – Enklare Animering – HTML5
För Avancerad Takeover, Enklare Animering,  finns fem alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga våra avancerade takeovers. De kan även hosta materialet om så är önskvärt. Fjärde alternativet är Bannerflow som är godkänd part att producera och leverera Desktop Takeover i HTML5, i zippat format. Observera att vi inte har stöd för taggar från Bannerflow. Ett femte alternativ är producera materialet själv i HTML5, se mer information gällande detta längre ned i avsnitt; Egen Produktion/HTML5.

PRODUKTION – SAMARBETSPARTNERS / TREDJE-PART


1. QUAD PRODUCERAR –  STATISK / AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING

MATERIALSPECIFIKATION

Material som ska skickas in till QUAD:

a. Gäller Statisk / Avancerad Video / Avancerad Enklare animering:
* Psd-fil med lager:
– Format: 1920×1080 px
* Font

b. Gäller endast Avancerad Video:
* Video: MP4
– Maxlängd: 15 sek – observera desto kortare video desto bättre kvalitet
– Format: 16:9

Hosting: Quad är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Vill ni ha en mer avancerad lösning eller video prata direkt med QUAD. Notera att produktion av Avancerad Takeover Video inte ingår, utan faktureras separat. Kontakta din säljare för mer information.

Materialet, ev extern tredje-parts-mätning eller tekniska frågor angående mer avancerad lösning skickas till production@quad.se

 

 


2. ADFORM – AVANCERAD VIDEO / ENKLARE ANIMERING

Adform som tredje-part, är certifierad att bygga Takeover Avancerad. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar.

Hosting: Adform är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

 


3. SEENTHIS – AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING

SeenThis som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.

Hosting: SeentThis är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

 


4. BANNERFLOW – AVANCERAD ENKLARE ANIMERING

Bannerflow som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.
OBS! Material från Bannerflow måste levereras som HTML5 i zippat format. Schibsted har inte stöd för takeover-material som hostas via Bannerflow det kan endast hostas via Schibteds adserver.

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

 

EGEN PRODUKTION


STATISK

Om du väljer att producera Takeover Statisk själv, ladda ned mall med safe area via länk nedan. OBS! Viktigt att avsändare, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar.

MATERIALSPECIFIKATION
Format: 1920×1080 px (safe area 1920x777px).
– För psd-mall med safe area, klicka här.
Levereras som JPG eller PNG.
Tredje-parts-mätning är möjlig.
* Maxvikt: 500 kb

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. 

Material, ev. tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

 

 


HTML5

Det är möjligt att hosta HTML5-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger Adoperations materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester.

MATERIALSPECIFIKATION
Se vår generella materialspec för HTML, här.

OBS! Takeovers som produceras av er själva i HTML5 får inte ha fasta format. Materialet måste alltid byggas responsivt! Måtten i koden måste alltid anges i procent, inte pixlar.

MAXVIKTER TAKEOVER DESKTOP – ZIPPAT HTML5-material:
Desktop Takeover – Avancerad Enklare Animering
Initial Load: 500kb
Hosted Files: 1000kb
Total vikt: 1500kb

Desktop Takeover – Avancerad Video
InitiaL Load: 500kb
Total Load 4mb

EXTERN MÄTNING
Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

 


GENERELLA MAXVIKTER DESKTOP TAKEOVER


Statisk JPEG eller PNG

Maxvikt: 500 kb

Zippat HTML5-material
AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
Initial Load: 500kb
Hosted Files: 1000kb
Total vikt: 1500kb

AVANCERAD VIDEO
InitiaL Load: 500kb
Total Load: 4mb

 

 

Demo-URL: https://www.tv.nu/?ast_override_inv_code=se-tv-wde-tabla_mega:%20212567158&forcemega=1

 

 

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

STATISK TAKEOVER
Format: 1920 × 1080 px (safe area 1920x777px)
AVANCERAD PRODUKTION
Se specifika materialspecifikationer ovan.

Max vikt

STATISK TAKEOVER
500 kb
AVANCERAD PRODUKTION
Se specifika materialspecifikationer ovan.

Filformat

JPG, PNG, HTML5

Priser
Pris SEK 950 CPM

 

 

—————————————————————————————————————————————————————

 

Information in English:

ABOUT THE PRODUCT
Takeover is a large impact format with fast and high range that welcomes the user before landing on the site. Takeover can be delivered in three different designs; Static, Advanced Video and Advanced Simpler Animation. Schibsted cooperates with four approved parties with different certifications for the production of the mentioned designs. Note that Schibsted only supports the hosting of materials by the following third-party Quad, SeenThis and Adform. Materials from suppliers / production companies other than those mentioned can only be hosted via Schibsted’s ad server.

EXECUTIONS – FORMATS

Static Takeover
Provides the opportunity for high-resolution image, where you can present product and message. The format is always static and cannot be moved. Our third party Quad is responsible for ad production for orders that exceed a certain value. For more information, contact your seller. External 3rd-party measurement, approved according to Schibsted’s GDPR Policy, is possible. It is possible to produce static takeover yourself, but please note that the material can only be hosted by Schibsted and that we do not support HTML5 material in this case.

Advanced Takeover – Video – HTML5
For Takeover Advanced, Video, there are four options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build Advanced Takeover Video. It is also possible to produce it yourself, but note that we do not support Takeovers hosted by third parties other than those above – Quad – SeenThis – Adform.

Advanced Takeover –  Easier Animation – HTML5
For Advanced Takeover, Simpler animation, there are five options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build our advanced takeovers in HTML5. They can also host the material if desired. The fourth option is Bannerflow, which is an approved party to produce and deliver Desktop Takeover only in HTML5, in zipped format. Please note that we do not support Bannerflow tags. A fifth alternative is to produce the material yourself in HTML5, see more information regarding this further down in the section; Own Production / HTML5.

 

PRODUCTION – PARTNERS / THIRD PARTY


1. QUAD PRODUCES – STATIC / ADVANCED VIDEO / ADVANCED EASIER ANIMATION


MATERIAL SPECIFICATION
Materials to be submitted to QUAD:
a. Applies to Static / Advanced Video / Advanced Easier animation:
* Psd file with storage:
– Format: 1920 × 1080 px
* Font

b. Applies to Advanced Video only:
* Video: MP4- Maximum length: 15 sec – note the shorter the video the better the quality
– Format: 16: 9

Hosting: Quad is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

Do you want a more advanced solution or video talk directly with QUAD. Note that production of Advanced Takeover Video is not included, but is invoiced separately. Contact your salesperson for more information.

The material, possible external third-party measurement or technical questions regarding a more advanced solution are sent to:
production@quad.se

 

 


2. ADFORM – ADVANCED VIDEO / ADVANCED EASIER ANIMATION

Adform as a third-party, is certified to build Takeover Advanced. Here is the opportunity to animate and build more advanced solutions.

Hosting: Adform is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

 


3. SEENTHIS – ADVANCED VIDEO / ADVANCED EASIER ANIMATION

SeenThis as a third-party, is certified to build Takeover Advanced.

Hosting: SeentThis is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

 


4. BANNERFLOW – ADVANCED EASIER ANIMATION

Bannerflow as a third-party, are certified to build Takeover Advanced. NOTE! Materials from Bannerflow must be delivered as HTML5 in zipped format. Schibsted does not support takeover material hosted via Bannerflow it can only be hosted via Schibsted’s adserver.

External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

 

OWN PRODUCTION


STATIC

MATERIAL SPECIFICATION

If you choose to produce Takeover Static yourself, download the template with safe area via the link below. PLEASE NOTE! It is important that senders, click-to-action and other important messages are within the safe area, otherwise they risk being cropped on smaller screens.

* Format: 1920 × 1080 px (safe area 1920x777px).
– For psd template with safe area, click here.
* Delivered as JPG or PNG.
* Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.
* Maximum weight – static: 500 kb

Material, possible third party measurement and questions are sent to: adoperations@schibsted.se

 

 


HTML5

It is possible to host HTML5 Takeovers directly in our ad server. If you choose to produce your own HTML5 ads without the help of our certified production companies, it is your responsibility to ensure that the ad works.

NOTE! Takeovers produced by yourself in HTML5 must not have fixed formats. The material must always be built responsive! The dimensions in the code must always be specified as a percentage, not pixels.

If the material does not work as intended, Adoperations places the material on a test page and a test link is then sent back to the manufacturer for their own tests.

MATERIAL SPECIFICATION
See our general material spec for HTML, here.

MAXIMUM WEIGHTS TAKEOVER DESKTOP – ZIPPED HTML5-material:
Desktop Takeover – Advanced Easier Animation
Initial Load: 500kb
Hosted Files: 1000kb
Total vikt: 1500kb

Desktop Takeover – Advanced Video
InitiaL Load: 500kb
Total Load 4mb

EXTERNAL MEASUREMENT
Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

Materials, possible third-party measurement and questions are sent to:
adoperations@schibsted.se

 

 

Demo-URL: https://www.tv.nu/?ast_override_inv_code=se-tv-wde-tabla_mega:%20212567158&forcemega=1

 

Format

Display

Units

Desktop

Dimensions

STATIC TAKEOVER
Format: 1920 × 1080 px (safe area 1920x777px)
ADVANCED PRODUCTION
See specific material specifications above.

Max weight

TAKEOVER STATIC
500 kb
TAKEOVER ADVANCED
See specific material specifications above.

File formats

JPG, PNG, HTML5

 

 

Prices
Price SEK 950 CPM

 

Fullscreen Scroll

Fullscreen Scroll Desktop är Schibsteds premium format på desktop. Formatet tar över hela skärmen när användaren scrollar ner i flödet vilket möjliggör hög effekt, hög synlighet och högt engagemang med stort rum för kreativitet.

MATERIALSPECIFIKATION

För att få ut det bästa av er annons rekommenderar vi er följa dessa riktlinjer:

– Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse
– Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
– Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för sajtens besökare
– En Fullscreen-annons täcker hela skärmen och ligger i flödet på startsidan. Bilden kommer dock att beskäras på olika sätt beroende på besökarens skärmstorlek. För att säkerställa att budskapet hamnar rätt på besökarens skärm krävs därför en s.k. safe area. Safe area är den yta av annonsen som kommer att synas på alla skärmar. Placera därför logotype, budskap, CTA knapp och produktbild inom denna yta.

Placering: Premium placering i flödet på SvD och TV.nu’s startsida
Total storlek: 1920×1080 px
Safearea: 1400×940 px (centrerad mitt i bilden)
Maxvikt: 500 kb
Filformat: JPG, PNG och Seenthis (Vår samarbetspartner Seenthis är certifierade att bygga Fullscreen Scroll Video). Notera! Tredjepartstaggar är ej godkända för denna produkt.

TEMPLATE – SAFE AREA

 

Demolänk: https://www.tv.nu/?ast_test=true&ast_override_inv_code=se-tv-wde-front-panorama_1:285418360

 

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

1920×1080 px

Max vikt

500kb

Filformat

JPG, PNG

Priser

 

Pris Kr. 750 CPM
Wallpaper Scroll

 

Ett unik och effektfullt impact format som upplevs som en del av sajten.
Kombinationen av produktens unika förmåga att leverera hög impact och räckvidd på relevanta sajter, ger dig som annonsör möjlighet att nå rätt målgrupp, med rätt budskap i rätt tid.

Materialspecifikation
Annonsen består av två delar
● En bakgrundsbild 1920×1080 – JPG. Obs! Det skall inte läggas något budskap eller logga i bakgrundsbilden.
● Förgrundsbilden – 980×240 – png – skall vara transparent och levereras i png format.
● Totalvikt bakgrundsbild + förgrundsbild 400KB.

Pris
400 CPM Netto

Tips och förklaring
Bäst effekt av Wallpaper Scroll får man med en allmän bakgrund och sen låta huvudelement som t.ex. logga och text ligga över. Då bredden på datorer varierar kommer bakgrundsbilden bli olika
beskuren beroende på desktopmodell.

Demo-URL: https://www.tv.nu/?ast_override_inv_code=se-tv-wde-tabla_panorama2:126920728

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

1920×1080 px, 980×240 px

Max vikt

400 kb

Priser

 

Pris Kr. 650 CPM
Panorama

 

Inkluderar panorama 1, 2 & 3 på Desktop och Tabletwebb.

Demo-URL: https://www.svd.se/?kv_se-generic-test=annonswebben-svd-alla

Format

Display

Enhet

Desktop, Tablet

Dimensioner

980×240 px

Max vikt

200 kb

Filformater

GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

Priser

 

Pris Kr. 250 CPM
Widescreen Switcher

 

Ett stort sticky format med hög viewability och inview-tid.
Vi har två produkter Widescreen Röd vs. Widescreen Blå, där annonsören enbart ska köpa en av produkterna för att undvika dubbelexponering.

Demo-URL: https://www.tv.nu/?kv_se-generic-test=annonswebben-tvnu-alla

Format

Display, Rich Media, Video

Enhet

Desktop

Dimensioner

250×600 px

Max vikt

200 kb

Filformater

GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

Priser

 

Widescreen 1 – Manuell Kr. 120 CPM
Video Impact

 

Video impact är ett stort video-in-banner-format där du når en bred målgrupp. Produkten passar perfekt när man vill förmedla känslor och koppla ihop TV-kampanjen med tv.nu. Formatet är autoplay, vilket innebär att den startar direkt, men användaren får välja om de vill sätta på ljud. Det går att minimera och expandera annonsen. I minimerat läge är den 980×240. Formatet expanderar till 980×551.

Materialet produceras av QUAD och ska skickas till dem senast 5 dagar före startdatum. Frågor ställs enklast till QUAD på mail.
Mail: production@quad.se

Frågor kring bokningen ställs till ansvarig säljare.

Material som ska skickas in
Video. Max 2 MB.
Logga/Program-titel i PNG eller JPG
URL och ev. mättagg.
* Bokas alltid med frekvens 1/dag.
* Endast video och eventuella trackingpixlar behöver levereras, formatet produceras sedan av Quad.

Demo-URL: https://www.tv.nu/?kv_se-generic-test=annonswebben-tvnu-videoimpact

Format

Video

Enhet

Desktop

Dimensioner

980×551 px

Max vikt

2 Mb

Filformater

Third-party script

Priser

 

Video Impact Ettan Kr. 350 CPM
Wallpaper

 

Materialspec
Leverera en (1) fil i dimensionerna 1600×900 px, där allt viktigt budskap (avsändare, knappar, text etc.) placerats inom safe area (helfärgat område).

Observera att TVnu:s tablå är genomskinlig så hela bilden måste ligga med inom safe area för den syns genom tablån. Bilden får inte innehålla någon form av bakgrundsplatta.

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

1600×900 px

Max vikt

500 kb

Filformat

GIF, JPG, PNG, Third-party script, HTML5

Priser

 

Pris Kr. 600 CPM
Integration Programvy

 

Nå ut till dina kunder i rätt kontext. Välj en programgenre, t.ex. matprogram, bank & finans eller bygg & heminredning och exponeras direkt i samband med program i just den genren.

Plattform: Både mobil & desktop
Räckvidd: Skiljer sig beroende på val av genre

MATERIALSPECIFIKATION
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.

Bild eller logga*:
Storlek bild – 82x82px
Storlek logga – 82x82px, centrera loggan 15px från samtliga sidor.
Rubrik: Max 25 tecken
Text: Max 50 tecken
CTA: 1-2 ord för klick ut
Landningssida: URL och ev mättagg

*Vi rekommenderar att man använder en bild av produkten eller annan produkt- eller varumärkesrelaterad bild.

Material (bild eller logga), budskap och URL skickas till adoperations@schibsted.se

Format

Display

Enhet

Desktop, Mobil, Tablet

Dimensioner

82×82 px
Styrning(ar) Genre

Priser

 

Integration Programvy Kr. 150 CPM
Content Display

 

 

Content Display har liknande visuella uttryck som redaktionellt innehåll på sidan. Fokus ligger på att driva trafik till kunds egna sajt och/eller action hos annonsör. Annonsen har rubrik, bild och en exitlänk till annonsörens landningssida.

MATERIALSPECIFIKATION
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.

Bild: Ratio 1.91:1 (1200×628 px) (JPG, PNG)
Budskap: Max 50 tecken
Disclaimer: Max 90 tecken (inte required, kan användas för disclaimer text eller något annat)
Annonsörens namn: Max 25 tecken
URL: Var klick ska länkas/kampanjsida/landningssida

NOTERA! Bilderna får ej innehålla någon rörlig grafik, logotype eller text.

Material, budskap och URL skickas till adoperations@schibsted.se

Enhet Desktop
Priser

 

Content Display Ettan Kr. 100 CPM

Mobil

Fullscreen Scroll

 

Fullscreen Scroll är ett uppskattat high impact mobilformat som får besökaren att ”haja till” utan att störa användarupplevelsen.
Den stora ytan möjliggör hög effekt, hög synlighet och högt engagemang med mycket rum för kreativitet.

Sektion: Tablå – Ettan
Placering: Panorama i flödet

MATERIALSPECIFIKATION
Stillbild
Filformat: JPG/PNG
Dimensioner: 640×1136
Safe area: Inom området 55 pixlar från långsidorna och 270 pixlar ner från toppen. Loggan måste vara inom safe area. Notera! Placera inte objekt i bilden, logga eller text precis i utkanten av safe arean då annonsen klipps olika beroende på telefonens förhållande mellan höjd och bredd.
Maxvikt: 200kb.

Video fullscreen
Går att köpa. Dessa kan med fördel produceras av vår samarbetspartner Quad eller tredjepart Seenthis. Notera! Om någon av dessa två parter ska producera video fullscreen, ska ni leverera en video-fil (mp4) och eventuell tredjeparts-tracking, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, till dem. De bygger sedan själva HTML5-materialet. Kontakta säljaren för mer information.

PRODUKTION SAMARBETSPARTNER/TREDJEPART
Filformat: MP4 som levereras till Quad eller Seenthis.
Total maxvikt: 500 kb – notera att filmens vikt ej får överskrida 500 kb.

EGEN PRODUKTION
Ni kan bygga er Video Fullscreen själva om kunskapen finns. Materialet ska då levereras som HTML5, förutsatt att det är byggt enligt våra riktlinjer, se avsnitt “Video in banner”  och “Generella riktlinjer för display-annonsering” Materialet kan hostas av Schibsted eller av Schibsted godkänd tredjepart. Notera! Väljer ni att producera själva i HTML5 utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.
Filformat: HTML5 innehållande mp4-fil eller tredjpartsscript
Total maxvikt: 500 kb – notera att filmens vikt ej får överskrida 500 kb.

Leverans
Minst 3 arbetsdagar innan kampanjstart.

Demo-länk: https://www.tv.nu/?ast_override_inv_code=se-tv-wph-front-panorama_1:285842891

 

 

Format

Display

Enhet

Mobil

Dimensioner

640×1136 px

Max vikt

200 kb

Filformater

JPG, PNG

Priser

 

Fullscreen Scroll TVnu – Ettan Kr. 650 CPM
Content Display

Content Display har liknande visuella uttryck som redaktionellt innehåll på sidan. Fokus ligger på att driva trafik till kunds egna sajt och/eller action hos annonsör. Annonsen har rubrik, bild och en exitlänk till annonsörens landningssida.

MATERIALSPECIFIKATION
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.

Bild: Ratio 1.91:1 (1200×628 px) (JPG, PNG)
Budskap: Max 50 tecken
Disclaimer: Max 90 tecken (inte required, kan användas för disclaimer text eller något annat)
Annonsörens namn: Max 25 tecken
URL: Var klick ska länkas/kampanjsida/landningssida

NOTERA! Bilderna får ej innehålla någon rörlig grafik, logotype eller text.

Material, budskap och URL skickas till adoperations@schibsted.se

Enhet Mobil
Priser

 

Content Display Ettan Kr. 200 CPM
Highlighter

 

En video-annons för TV-kanalbolag som syns högst upp i tablån.
Perfekt för att visa trailers på kommande TV-program och filmer.
Produktblad finns här.

Bakgrundsbild
Bakgrundsbilden ska vara programrelevans, lämpligen en pressbild.
Bakgrundsbilden ska inte innehålla en kanallogotyp eller play-knapp (men programmets namn är tillåtet)
Länk ska lämpligen leda till trailer eller valfri landningssida. Vid trailer applicerar TV.nu en play-knapp.

Redaktionell yta
– Leder alltid till programbeskrivning vid klick
– Innehåller påminnelse-knapp, kanallogotyp, programtitel och programstart.

Teknisk Specifikation
Bakgrundsbild
Storlek: 640x320px (retina)
Filtyp: JPG, PNG
Maxvikt: 55kb

Kanallogotyp
Storlek: 80x80px
Filtyp: PNG
Observera att logotypen måste vara transparent och anpassad för att visas mot svart bakgrund.

Videoklipp/Trailer
Storlek: 5 Mb
Filtyp: MP4
Rekommenderad längd: 20 sekunder

Tredjepartsmätning
5 stycken 1×1 trackingpixlar som mäter följande:
* Klick till trailer
* Klick till programbeskrivning
* Klick på påminnelseknappen
* Antalet sparade påminnelser
* Antalet impressions

Demo-URL: http://static01.tv.nu/_video/annons/Highlighter_demo_mobil.m4v

Format

Video

Enhet

Mobil

Dimensioner

320×200 px

Priser

 

Pris Kr. 200 CPM
Outstream

 

Outstream
200 kr CPM
En rörlig annons som ligger i tablån.
– Filmen startar när annonsen är 50% in screen – Ljud startar vid klick på ljudikonen

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad.

Besäll produktion via din säljkontakt.

Materialspec
Endast video, MP4 – levereras till Quad
Maxvikt: 1 MB
Format: 16:9, samt eventuella trackingpixlar levereras till Quad.

Enhet

Mobil

Dimensioner

320×180 px

Max vikt

1 MB

Priser

 

Outstream Kr. 200 CPM
Integration Programvy

Nå ut till dina kunder i rätt kontext. Välj en programgenre, t.ex. matprogram, bank & finans eller bygg & heminredning och exponeras direkt i samband med program i just den genren.

Platform: Både mobil & desktop
Räckvidd: Skiljer sig beroende på val av genre

Läs mer om produkten här.

MATERIALSPECIFIKATION
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.
Bild eller logga*: Storlek bild – 82x82px
Storlek logga – 82x82px, centrera loggan 15px från samtliga sidor.
Rubrik: Max 25 tecken
Text: Max 50 tecken
CTA: 1-2 ord för klick ut
Landningssida: URL och ev mättagg

*Vi rekommenderar att man använder en bild av produkten eller annan produkt- eller varumärkesrelaterad bild.

Material (bild eller logga), budskap och URL skickas till adoperations@schibsted.se

Enhet

Mobil

Dimensioner

82×82 px
Styrning(ar) Genre

Priser

 

Integration Programvy Kr. 150 CPM
Program Panorama

Marknadsför dina program eller Play-innehåll på Sveriges största guide för TV, Play och streaming och nå 1,6 miljoner svenskar i veckan.
Här kan du läsa mer om produkten.

Demo-URL: https://www.tv.nu/?adtest=panorama-carousel

Enhet

Mobil

Dimensioner

320×320 px

Styrning(ar)

Genre

Priser

 

Pris Kr. 200 CPM
Takeover

Stort impact-format med snabb och hög räckvidd som välkomnar användaren innan man landar på sajten. Takeover finns i två format, Static och Advanced. Båda formaten kan endast produceras av Quad eller Adform, alternativt bygga själv. Vi har inte stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan. Safe area är den yta av annonsen som kommer att synas på alla skärmar. Placera därför logotype, budskap, CTA knapp och produktbild inom denna yta.

STATISK
Ger möjlighet till högupplöst bild och där du kan presentera produkt och budskap. Formatet är alltid statiskt och går inte att göra rörligt. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare.

ALT.1 – Quad producerar
Skicka in följande material till production@quad.se

 • Psd-filer med lager:
  – 1200x640px (Safe area 1200x292px)
  – 640x1000px (Safe area 536x753px)
 • Font
 • Eventuell tracking

ALT.2 – Gör själv – Statisk
Om du väljer att producera Takeover Static själv, ladda ned mall med safe area via länk nedan. Levereras som två separata filer i JPG eller PNG.

 • 640x1000px (Safe area 536x753px)
 • 1200x640px (Safe area 1200x292px)
 • För psd-mall med safe area, klicka här.
 • Leverera JPG eller PNG.

OBS! Kan ej hostas hos tredjepart, extern 3e parts mätning dock möjlig att addera.
OBS! Viktigt att avsändare/logga, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar.

ADVANCED
För Takeover Advanced finns 3 alternativ att tillgå. Produktion av Quad eller Adform, alternativt bygga den själv. Vi har inte stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan.

ALT.1 – Quad producerar
Takeover Advanced finns i två utföranden om Quad ska producera. Se exempel på olika typer av Takeovers som Quad producerar här.

OBS! Produktionskostnad för detta ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

Material som ska skickas in (gäller både autoplay video och full screen video):

 • Psd-filer med lager i följande format:
  – 640x1000px (Safe area 536x753px)
  – 1200x640px (Safe area 1200x292px)
 • Fonter
 • Video – Filtyp: MP4 – Maxlängd: 15 sek – Observera att ju kortare video desto bättre kvalitet.
 • Format: 16:9 (+ 1:1 för Autoplay video)
 • Eventuell tracking

Notera – Vid rörligt material rekommenderar vi att endast ha video på det stående formatet (640×1000) och statiskt material på det liggande (1200×640) eftersom båda formaten delar på samma maxvikt. Majoriteten av exponeringen kommer ändå att ske på det stående formatet och detta möjliggör att videon kan ha högre kvalitet.

Vill ni ha en mer avancerad lösning eller video prata direkt med QUAD. production@quad.se

Autoplay video
Perfekt om du vill förhandsgranska en applikation, film eller liknande. Ger utrymme för meddelanden och kommunikation kring filmen i annonsen.
Full screen video
Ett videoformat när du vill kommunicera med rörliga filmer i 15 sekunder.

ALT.2 – Adform producerar
Vår tredjepart Adform är certifierade att bygga Takeover Advanced. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar. Produktionskostnad för detta ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

ALT.3 – Gör själv i HTML
Det är möjligt att hosta HTML-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

OBS! Mobila takeovers som produceras av er själva i HTML får inte ha fasta format. Materialet måste alltid byggas repsonsivt och ska kunna justeras utifrån porträtt- och landskapsvy. Det ska levereras i enbart en HTML-fil. Notera att måtten i koden alltid måste anges i procent, inte pixlar. Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester. Se vår generella materialspec för HTML, här.

Demo-URL: https://www.tv.nu/?ast_override_inv_code=se-tv-wph-tabla_mega:212567547&forcemega=1

Format

Display, Rich Media, Video

Enhet

Mobil

Dimensioner

1200×640 px (Safe area 1200×292 px).
640×1000 px (safe area 536×753 px).

Max vikt

200 kb

Filformater

GIF, HTML5, JPG, PNG

Priser

 

Pris Kr. 850 CPM
Panorama

Inkluderar alla display-placeringar i appen och på mobilsajten. 

Demo-URL: https://www.tv.nu/?kv_se-generic-test=annonswebben-tvnu-alla

Format

Display, Rich Media, Video

Enhet

Mobil

Dimensioner

320×320 px, 320×160 px

Max vikt

150 kb

Filformater

GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

Priser

 

Pris Kr. 200 CPM
Schibsted Swish Ad

Swish Ad
Schibsted Swish Ad i samarbete med ClearOn erbjuder nu ett engagerande annonsformat med direktförsäljning i mobilen. Vid klick på annonsen kommer besökaren till en kampanjsida där denne fyller i mottagarens namn, telefonnummer samt personlig hälsning och direkt kan betala för produkten via Swish. En kupong skickas som SMS till mottagarens mobil och kan lösas in hos dagligvaruhandeln.
Ett format som bevisat driver trafik till butik med möjligheter att skräddarsy kampanjen efter önskemål och erbjudande.
Produktblad

Enhet

Mobil

Dimensioner

320×320 px

Priser

 

Pris Kontakta säljare
Schibsted Coupon Ad

Coupon Ad
Med Schibsted Coupon Ad har du möjlighet att öka konverteringen på din annons drastiskt. Genom att erbjuda konsumenten en kupong direkt till sin mobil via sms eller e-email kommer intresset och engagemanget hos konsumenten att öka. Detta leder i sin tur till ökad försäljning i din butik.
Produktblad

Enhet

Mobil

Dimensioner

320×320 px

Priser

 

Pris Kontakta säljare

Tablet

Panorama

Demo-URL: https://www.tv.nu/?adtest=sjoberg-test443

Format

Display, Rich Media, Video

Enhet

Tablet

Dimensioner

980×240 px

Max vikt

200 kb

Filformater

GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

Priser

 

Pris Kr. 180 CPM
Takeover

 Stort impact-format med snabb och hög räckvidd som välkomnar användaren innan man landar på sajten. Takeover finns i två format, Static och Advanced. Båda formaten kan endast produceras av Quad eller Adform, alternativt bygga själv. Vi har inte stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan. Safe area är den yta av annonsen som kommer att synas på alla skärmar. Placera därför logotype, budskap, CTA knapp och produktbild inom denna yta.

STATISK
Ger möjlighet till högupplöst bild och där du kan presentera produkt och budskap. Formatet kräver inget rörligt material. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare. Extern 3:e parts mätning möjlig.

ALT.1 – Quad producerar
Skicka in följande material till production@quad.se

 • Psd-fil med lager:
  – 1024x768px (Safe area 1024x578px)
  – 768x1024px (Safe area 768x834px)
 • Font
 • Eventuell tracking

ALT.2 – Gör själv
Om du väljer att producera Takeover Static själv, följ materialspecen med safe area via länk nedan.
OBS! Kan ej hostas hos tredjepart, extern 3e parts mätning dock möjlig att addera.
OBS! Viktigt att avsändare/logga, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar.

 • För psd-mall med safe frame, klicka här.
 • Liggande format 1024×768 (Safe area 1024x578px)
 • Stående format 768×1024 px (Safe area 768x834px)
 • Leverera JPG eller PNG.

ADVANCED
För Takeover Advanced finns 3 alternativ att tillgå. Produktion av Quad eller Adform, alternativt bygga den själv. Vi har inte stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan.

ALT.1 – Quad producerar
Takeover Advanced finns i två utföranden om Quad ska producera. Se exempel på olika typer av Takeovers som Quad producerar här.

OBS! Produktion av Advanced Takeover ingår inte, utan faktureras kunden separat. Kontakta din säljare för mer information.

Material som ska skickas in (gäller både autoplay video och full screen video):

 • Psd-fil med lager:
  – 1024x768px (Safe area 1024x578px)
  – 768x1024px (Safe area 768x834px)
 • Fonter
 • Video – Maxlängd: 15 sek – Observera att ju kortare video desto bättre kvalitet.
 • Format: 16:9 (+ 1:1 för Autoplay video)
 • Filtyp: MP4
 • Eventuell tracking

Autoplay video
Perfekt om du vill previewa ett program, en film eller liknande. Ger utrymme för budskap och kommunikation runt filmen i annonsen.
Full screen video
Ett video-format när du främst vill kommunicera med rörlig film under 15 sek.

ALT.2 – Adform producerar
Vår tredjepart Adform är certifierade att bygga Takeover Advanced. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar. Produktionskostnad för Adform ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

ALT.3 – Gör själv
Det är möjligt att hosta HTML-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

OBS! Tablet takeovers som produceras av er själva i HTML får inte ha fasta format. Materialet måste alltid byggas repsonsivt och ska kunna justeras utifrån porträtt- och landskapsvy. Det ska levereras i enbart en HTML-fil. Notera att måtten i koden alltid måste anges i procent, inte pixlar.

OBS! Materialet måste byggas repsonsivt. Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester. Se vår generella materialspec för HTML, här.

Demo-URL: https://www.tv.nu/?ast_override_inv_code=se-tv-wde-tabla_mega:%20212567158&forcemega=1

Format

Display, Rich Media, Video

Enhet

Tablet

Dimensioner

1024×768 px (Safe area 1024×578 px).
768×1024 px (Safe area 768×834 px).

Max vikt

200 kb

Filformater

GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

Priser

 

Pris Kr. 450 CPM

Desktop

Mobil

Tablet