Specifikationer för Display

För att försäkra att din annonsering fungerar optimalt utan problem med vare sig annonsinlämning eller design är det viktigt att du följer Schibsteds riktlinjer och annonsspecifikationer. Nedan finner du relevant information om varje kanal, oavsett om det handlar om print eller digital annonsering.

Specifikationer

Annonsinlämning
 • Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial.
 • Det totala antalet resurser ska begränsas till 15 st.
 • All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.
 • Alla frågor och allt material ska skickas till adoperations@schibsted.se
 • Allt material måste uppfylla specificerade krav om inget annat är överenskommet.
 • Allt annonsmaterial måste levereras minst 3 arbetsdagar före publicering (5 dagar för specialformat, t.ex. Takeover & Outstream).

Om du har frågor kring specifikationen så är du välkommen att kontakta Ad Operations.

Vi är bemannade mellan 08:00-17:00 måndag till fredag.

Generella riktlinjer – General Guidelines

 

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Schibsted. Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. För specifika vikter och storlekar se specifikation under respektive produkt.

Generellt

 • Alla anslutningar måste göras genom https.
 • Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, så kallad framebusting.
 • Vi rekommenderar att materialet max gör 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
 • Vid ljus eller vit bakgrund måste materialet ha en svart 1px border.
 • Använd inte animationer som tar stor datorkraft, t.ex. javascript-animerade snöfall.
 • Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
 • Använd CCS-animationer istället för Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
 • Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
 • Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten utan cache.
 • Ska video användas i annonsen, se ytterligare information under Video in Banner.

Klick

 • Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.
 • Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.

Villkor

Schibsted testar alla annonser innan godkännande, detta inkluderar att testa prestandan av annonsmaterial på simulerade system.
Följer ni riktlinjerna ovan bör materialet fungera som det ska och således bli godkänt. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det dock ert ansvar att se till att annonsen fungerar. Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till produktionsbyrån för egna tester.

Safeframe

På Schibsteds sajter körs annonserna i en så kallad safeframe. Detta görs för att skydda användaren från attacker utförda via annonser. Safeframe innebär kort att annonsen inte kan komma åt övrig sajt utan sajtens tillåtelse. För annonsören innebär det att annonsen t.ex. inte kan se sin position på sidan. För mer information om hur man mäter viewability med safeframe hänvisar vi till IABs riktlinjer.

Klick till extern webbläsare från app

I Schibsteds appar öppnas alla länkar i en intern webbläsare i appen. Detta görs för att användaren så smidigt som möjligt ska kunna återvända till appen efter besöket på annonsen landningssida. Vill man som annonsör länka ut till telefonens vanliga webbläsare så går det att göra med exemplet av kod nedan.

<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script> <div id="banner" onclick="openLink()"></div> <script> var clickTag = "https://example.com"; function openLink() { if (anjam.ready) { //Banner is in app anjam.ExternalBrowser(clickTag); } else{ //Banner is in web window.open(clickTag, "_blank"); } } </script>

HTML-ZIP
Utöver ovan specifikation som gäller för alla material så ska nedan riktlinjer följas för material som ska laddas upp i Schibsteds annonsserver Appnexus.

Generellt
Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.
Alla externa referenser måste vara https.

Klick - SV
Vid inlämning av HTML-zip får landningssidan inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom Appnexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet. Implementera istället klicken enligt nedan instruktioner:

1. Lägg till följande JavaScript i index.html

<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script>

2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden

Exempel 1 – div

<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

Exempel 2 – JavaScript

<div id="banner"></div> <script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false); </script>

Exempel 3 – a href

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(clickTag, '_blank');">

Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html-filen i önskad webbläsare och sedan addera
?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och klicka sedan på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.

Här finns ett exempelmaterial att ladda ned.

 

Tredjepartstaggar

Det är i de flesta fall möjligt att använda sig av tredjepartstaggar vid annonsering på Schibsted, se specifikation på respektive produkt för möjligheten till användning av tredjepartstaggar.

Tredjepartstaggar innebär att annonsen hostas på en extern server och att Schibsted får en kod att boka in på annonsutrymmet. När ett anrop till annonssystemet besvaras av kampanjen kommer koden ifråga att köras på sidan och annonsen som denna pekar på kommer att visas.
Samma generella riktlinjer som gäller för displayannonsering gäller för tredjepartsannonser.

Se godkända tredjepartsaktörer för annonsering på Schibsted här.

 

Video In Banner

OBS! Ej att förväxlas med Outstream som måste produceras av Quad. Notera att en video in banner ska produceras i HTML5, vi kan ej ta emot rena MP4-filer. Schibsted mäter endast klick, impression och viewability för video in banners.

Riktlinjerna som gäller för alla displayannonser ska följas, utöver dessa ska även nedan följas:

 • Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet window.onload.
 • Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.
 • Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt, som tex Spotify, få ljudet avstängt.
 • Video-elementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm.
  Exempel: <video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />
 • Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas.
 • AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 och H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.
 • Strömningstekniker så som HLS och MPEG-DASH rekommenderas för att få högre kvalitet på videon, förutsatt att annonsen själv väljer rätt strömningskvalité utifrån enhetens belastning och internethastighet.
 • Schibsted nekar annonser som inte tar hänsyn till enhetens belastning och internethastighet.

Filvikter
Formatets (exempelvis panorama) ordinarie filvikt gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (görs alltid med polite load):

Desktop/tablet: 1000 kb
Mobil: 500 kb

Exempelvis ska en Video-in-banner Desktop Panorama 980x240 väga max 200 kb initial load (innan sajten laddat klart), max 1000 kb polite load (efter onload-eventet). För video som ska spelas upp efter klick från användaren finns ingen begränsning, men viktigt att man då ser till att videon inte laddats in innan dess.


 

General - English

This specification is intended for producers of advertising material based on HTML5 and which will be used for digital advertising at Schibsted. The following guidelines are important for the success of the campaign and its delivery. Therefore materials that do not follow the guidelines will not be approved. For specific weights and sizes, see specification under each product.

 • All connections must be made through https.
  It is not allowed to break out of iframes, so called framebusting.
 • We recommend that the material makes a maximum of 15 requests (images, JS library, fonts, etc.)
 • For light or white backgrounds, the material must have a black 1px border.
 • Do not use animations that take a lot of computer power, e.g. javascript-animated snowfall.
 • Animations must not be longer than 30 seconds.
 • Use CCS animations instead of Javascript animations as much as possible.
 • The material must not take over the scroll function of the page.
 • Please note that all resources are included in the ad weight without cache.
 • If video is to be used in the advertisement, see further information under Video in Banner.

Click
We recommend that 100% of the ad space is clickable.
Click on ad must open in a new window / tab.

Terms
Schibsted tests all ads before approval, this includes testing the performance of advertising material on simulated systems. If you follow the guidelines above, the material should work as it should and thus be approved. If you choose to produce your own HTML5 ads without the help of our certified production companies, however, it is your responsibility to ensure that the ad works. If the material does not work as intended, we place the material on a test page and the url is then sent back to the production agency for our own tests.

Safeframe
On Schibsted's sites, the ads are run in a so-called safeframe. This is done to protect the user from attacks performed through advertisements. In short, Safeframe means that the ad cannot access the rest of the site without the site's permission. For the advertiser, this means that the ad e.g. can not see its position on the page. For more information on how to measure viewability with safeframe, please refer to IAB's guidelines.

Click for external browser from app
Schibsted's apps open all links in an internal browser in the app. This is done so that the user can return to the app as smoothly as possible after visiting the ad landing page. If you as an advertiser want to link to the phone's regular browser, you can do so with the example code below.

<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script> <div id="banner" onclick="openLink()"></div> <script> var clickTag = "https://example.com"; function openLink() { if (anjam.ready) { //Banner is in app anjam.ExternalBrowser(clickTag); } else{ //Banner is in web window.open(clickTag, "_blank"); } } </script>

HTML ZIP 
In addition to the above specification that applies to all materials, the following guidelines must be followed for materials that are to be uploaded to Schibsted's advertising server Appnexus.

Generally
The material should only contain one (1) index.html file.
All external references must be https.

Click
When submitting HTML zip, the landing page must not be hard-coded in the ad, as Appnexus requires that it be defined in the ad server in connection with uploading the material. Instead, implement the clicks according to the instructions below:

1. Add the following JavaScript to index.html

<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script>

2. Add the clickTag variable to any element in the HTML code
Here are some examples:

Example 1 - div

<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

Example 2 - JavaScript

<div id="banner"></div> <script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false); </script>

Example 3 - a href

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(clickTag, '_blank');">

3. Test
Test locally on the computer by opening the html file in the desired browser and then adding
?ClickTag = http: //www.example.com in the browser's address bar, reloading the page with the new address and then clicking on the banner. If you end up on www.example.com, the banner works as it should.

Here is an example material to download.

 

Third-Party Tags

In most cases, it is possible to use third-party tags when advertising on Schibsted, see specification of each product for the possibility of using third-party tags.

Third-party tags mean that the ad is hosted on an external server and that Schibsted receives a code to book into the advertising space. When a call to the ad system is answered by the campaign, the code in question will run on the page and the ad it points to will appear.

The same general guidelines that apply to display advertising apply to third-party ads.

See approved third-party players for advertising on Schibsted here.

 

Video In Banner

NOTE! Not to be confused with Outstream which must be produced by Quad. Note that a video in banner must be produced in HTML5, we can not accept pure MP4 files. Schibsted only measures clicks, impressions and viewability for video in banners.

The guidelines that apply to all display ads must be followed, in addition to these, the following must also be followed:

 • Video in a banner must be uploaded only when the editorial content on the site has finished loading, with so-called polite file loading. This is done by listening to the javascript event window.onload.
 • The video must not play audio automatically, or be activated via mouse-over.
 • The video must not have an audio channel at initial load for ads to go on the mobile. If the user clicks on the banner, it is allowed to upload a new video with an audio channel. This is important because if the audio channel is initially included, other applications that are running at the same time, such as Spotify, can have the audio turned off.
 • The video element must always have playsinline webkit-playsinline in order not to open in full screen.
  Example: <video src = "video.mp4" playsinline webkit-playsinline />
 • MP4 file format with encoding H.264 and baseline profile is recommended.
  AAC encoding is recommended for audio. The combination MP4 and H.264 with AAC audio works well across most devices.
 • Streaming techniques such as HLS and MPEG-DASH are recommended for higher quality video, provided the ad itself selects the correct streaming quality based on the device's load and internet speed.
 • Schibsted denies ads that do not take into account the device's load and internet speed.

File weights
The regular file weights of the format (eg panorama) still apply, but in addition to the regular file weight, there is additional leeway for the film if it is to be played automatically (always done with polite load):

Desktop/Tablet: 1000 kb
Mobile: 500 kb

For example, a Video-in-banner for Desktop, Panorama 980x240, must weigh a maximum of 200kb initial load (before the site loads completely), a maximum of 1000kb polite load (after the onload event). For video to be played after clicks from the user, there is no limit, but it is important that you then make sure that the video has not been uploaded before that.

Sweden 24

Format: Display
Enhet: Desktop, mobil
Dimensioner: 300x480 px, 250x600 px, 320x320 px
Maxvikt: Desktop (200 kB), Mobil (150 kB)
Filformat: JPG, PNG, GIF, HTML5, Third-party script
Styrningar: Det går inte att applicera någon styrning på denna produkt då vi inte kan garantera samma räckvidd (2 miljoner faktiska personer).

Schibsted Lokalt

Format: Display
Enhet: Desktop, Mobil
Dimensioner: Desktop: 980x240 px. Mobil: 320x320 px
Maxvikt: Desktop: 200 kB. Mobil: 150 kB
Filformat: JPG, PNG, GIF, HTML5, Tredjeparts script

Schibsted Cross Takeover

Format: Display, video
Enhet: Mobil
Dimensioner: 1200x640 px, 640x1000 px

Takeover är ett annonsformat med hög impact då det välkomnar besökaren innan målsidan. Med Schibsted Cross Takeover har du också en väldigt hög räckvidd då du annonserar på fem av Schibsteds största och populäraste sajter. Dessutom finns det möjlighet att frekvensstyra över alla sajter.

Läs mer här.

Takeover finns i två format, Static och Advanced. Båda formaten kan endast produceras av Quad eller Adform, alternativt bygga själv. Vi har inte stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan.

Safe area är den yta av annonsen som kommer att synas på alla skärmar. Placera därför logotype, budskap, CTA knapp och produktbild inom denna yta.

STATIC

Ger möjlighet till högupplöst bild och där du kan presentera produkt och budskap. Formatet kräver inget rörligt material. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare.

ALT.1 – Quad producerar

Skicka in följande material till production@quad.se

 • Psd-fil med lager – 1200x640px (Safe area 1200x332px) vs. 640x1000 px (Safe area 536x793px)
 • Font
 • Eventuell tracking

ALT.2 – Gör själv

Om du väljer att producera Takeover Standard själv, följ materialspecen med safe area.

Levereras som två separata filer i JPG eller PNG. Ett stående format 640x1000 px (Safe area 536x793px) och ett liggande format1200x640px (Safe area 1200x332px).

OBS! Kan ej hostas hos tredjepart, extern 3e parts mätning dock möjlig att addera.

OBS! Viktigt att avsändare, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar.

 • För psd-mall med safe frame, klicka här.
 • Leverera JPG eller PNG.

ADVANCED

För Takeover Advanced finns 2 alternativ att tillgå. Produktion av Quad eller Adform, alternativt bygga själv. Vi har inte stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan.

ALT.1 - Quad producerar

Takeover Advanced finns i två utföranden om Quad ska producera. Se exempel på olika typer av Takeovers som Quad producerar här.

OBS! Produktionskostnad för detta ingår ej. Kontakta din säljare för mer information. Material som ska skickas in (gäller både autoplay video och full screen video):

 • Psd-fil med lager
 • Format: Ett stående format 640x1000px (Safe area 536x793px) och ett liggande format 1200x640px (Safe area 1200x332px).
 • Font
 • Video
 • Filtyp: MP4 (+ 1:1 för Autoplay video)
 • Maxlängd: 15 sek
 • Observera att ju kortare video desto bättre kvalitet.

Notera - Vid rörligt material rekommenderar vi att endast ha video på det stående formatet (640x1000) och statiskt material på det liggande (1200x640) eftersom båda formaten delar på samma maxvikt. Majoriteten av exponeringen kommer ändå att ske på det stående formatet och detta möjliggör att videon kan ha högre kvalitet.

ALT.2 - Adform producerar

Vår tredjepart Adform är certifierade att bygga Takeover Advanced. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar. Produktionskostnad för detta ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

ALT.3 - Gör själv

Det är möjligt att hosta HTML-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar. OBS! Materialet måste byggas responsivt.Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester. Se vår generella materialspec för HTML, här.

Schibsted Sverige (RON)

Format: Display
Enhet: Desktop, Mobil
Dimensioner: Desktop: 980x240, 980x120, 250x600, 300x480, 640x320 Mobil: 320x320 (Krav på samtliga format)
Maxvikt: Desktop: 200 kB, Mobil: 150 kB
Filformat: JPG, PNG, GIF, HTML5, Tredjeparts script

Schibsted Flex (RON)

Format: Display
Enhet: Desktop, Mobil
Dimensioner: Desktop: 980x240, 980x120, 250x600, 300x480, 640x320 Mobil: 320x160x 320x320 (Krav på samtliga format)
Maxvikt: 150 kB
Filformat: JPG, PNG, GIF, HTML5, Tredjeparts script

Schibsted Cross Parallax

Format: Display
Enhet: Mobil
Dimensioner: 320x320 px
Maxvikt: 150 kB
Filformat: Produceras av Quad

Schibsted Swish Ad Cross

Format: Display
Enhet: Mobil
Dimensioner: 320x320 px
Maxvikt: 150 kB
Filformat: Produceras i samarbete med ClearOn

Schibsted Coupon Ad Cross

Format: Display 
Enhet: Mobil
Dimensioner: 320x320 px
Maxvikt: 150 kB
Filformat: Produceras i samarbete med ClearOn

Takeover Mobil – Svenska/English

Format: Display, video
Enhet: Mobil
Dimensioner: 1200x640px (Safe area 1200x292px), 640x1000px (Safe area 536x753px)

Materialspecifikation Mobil

Utförande – Format

Statisk Takeover

Ger möjlighet till högupplöst bild, där du kan presentera produkt och budskap. Formatet är alltid statiskt och går inte att göra rörligt. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare. Extern 3:e-parts-mätning, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. Det finns möjlighet att producera statisk takeover själv, men notera då att materialet endast kan hostas av Schibsted och att vi inte har stöd för HTML5-material i detta fall.

Avancerad Takeover Video – HTML5

För Avancerad Takeover Video, finns fyra alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga Avancerad Takeover Video. Det finns även möjlighet att producera den själv, men notera att vi inte har stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan – Quad – SeenThis – Adform.

Avancerad Takeover Enklare Animering – HTML5

För Avancerad Takeover, Enklare Animering, finns fem alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga våra avancerade takeovers. De kan även hosta materialet om så är önskvärt. Fjärde alternativet är Bannerflow som är godkänd part att producera och leverera Desktop Takeover i HTML5, i zippat format. Observera att vi inte har stöd för taggar från Bannerflow. Ett femte alternativ är producera materialet själv i HTML5, se mer information gällande detta längre ned i avsnitt; Egen Produktion/HTML5.

Produktion – Samarbetspartners/Tredje-part
1. Quad producerar – Statisk/Avancerad video/Avancerad enklare animering

Materialspecifikation

Material som ska skickas in till QUAD:

a. Gäller Statisk/Avancerad Video/Avancerad Enklare animering:
* Psd-fil med lager:
– 1200x640px
– 640x1000px
* Font

b. Gäller endast Avancerad Video:
* Video: MP4
– Maxlängd: 15 sek – observera desto kortare video desto bättre kvalitet
– Format: 16:9

Hosting: Quad är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Vill ni ha en mer avancerad lösning eller video prata direkt med QUAD. Notera att produktion av Avancerad Takeover Video inte ingår, utan faktureras separat. Kontakta din säljare för mer information.

Materialet, ev extern tredje-parts-mätning eller tekniska frågor angående mer avancerad lösning skickas till production@quad.se

2. Adform – Avancerad video/Avancerad enklare animering

Adform som tredje-part, är certifierad att bygga Takeover Avancerad. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar.

Hosting: Adform är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

3. Seenthis – Avancerad video/Avancerad enklare animering

SeenThis som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.

Hosting: SeentThis är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

4. Bannerflow – Avancerad enklare animering

Bannerflow som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.
OBS! Material från Bannerflow måste levereras som HTML5 i zippat format. Schibsted har inte stöd för takeover-material som hostas via Bannerflow det kan endast hostas via Schibteds adserver.

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

Produktion – Egen
1. Statisk

Om du väljer att producera Takeover Statisk själv, ladda ned mall med safe area via länk nedan. OBS! Viktigt att avsändare, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar.

Materialspecifikation

* Två filer i PNG eller JPG med dimensionerna:
– 1200x640px (Safe area 1200x292px)
– 640x1000px (Safe area 536x753px)

Här kan du ladda ned en mobil psd-mall med safe area.

* Levereras som JPG eller PNG.
* Tredje-parts-mätning är möjlig.
* Maxvikt: 200 kb

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev. tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

2. HTML5

Det är möjligt att hosta HTML5-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger Adoperations materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester.

MATERIALSPECIFIKATION HTML
Se vår generella materialspec för HTML.

Observera!

 • Mobila takeovers som produceras av er själva i HTML får inte ha fasta format.
 • Materialet måste alltid byggas responsivt och det ska kunna justeras i browserfönstret utifrån porträtt- och landskapsvy.
 • Det ska levereras i enbart en HTML-fil.
 • Notera att måtten i koden alltid måste anges i procent, inte pixlar.
Maxvikter Takeover Mobil – Zippat Html5-material:

Mobil Takeover – Avancerad enklare animering
Initial Load: 200kb
Hosted Files: 500kb
Total vikt: 700kb

Mobil Takeover – Avancerad video
Initial Load: 200kb
Total Load: 2mb

Extern mätning
Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

Generella maxvikter Mobil Takeover

Statisk JPEG eller PNG
Maxvikt: 200 kb

Zippat HTML5-material

Avancerad enklare animering
Initial Load: 200 kb
Hosted Files: 500 kb
Total vikt: 700 kb

Avancerad video
InitiaL Load: 200 kb
Total Load: 2 mb


Material Specification Mobil – English

Executions – Formats

Static Takeover

Provides the opportunity for high-resolution images, where you can present products and messages. The format is always static and cannot be moved. Our third party Quad is responsible for ad production for orders that exceed a certain value. For more information, contact your seller. External 3rd-party measurement, approved according to Schibsted’s GDPR Policy, is possible. It is possible to produce static takeover yourself, but please note that the material can only be hosted by Schibsted and that we do not support HTML5 material in this case.

Advanced Takeover Video – HTML5

For Takeover Advanced Video, HTML5, there are four options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build Advanced Takeover Video. It is also possible to produce it yourself, but note that we do not support Takeovers hosted by third parties other than those above – Quad – SeenThis – Adform.

Advanced Takeover Easier Animation – HTML5

For Advanced Takeover, Simpler animation, there are five options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build our advanced takeovers in HTML5. They can also host the material if desired. The fourth option is Bannerflow, which is an approved party to produce and deliver Desktop Takeover only in HTML5, in zipped format. Please note that we do not support Bannerflow tags. A fifth alternative is to produce the material yourself in HTML5, see more information regarding this further down in the section; Own Production / HTML5.

Production – Partners/Third Party
1. Quad Produces – Static/Advanced Video/Advanced Easier Animation

Material Specification

Materials to be submitted to QUAD:
a. Applies to Static/Advanced Video/Advanced Easier animation:
* Psd file with layers:
– 1200x640px
– 640x1000px
* Font

b. Applies to Advanced Video only:
* Video: MP4- Maximum length: 15 sec – note the shorter the video the better the quality
– Format: 16: 9

Hosting: Quad is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

Do you want a more advanced solution or video talk directly with QUAD. Note that production of Advanced Takeover Video is not included, but is invoiced separately. Contact your salesperson for more information.

The material, possible external third-party measurement or technical questions regarding a more advanced solution are sent to:
production@quad.se

2. Adform – Advanced Video/Advanced Easier Animation

Adform as a third-party, is certified to build Takeover Advanced. Here is the opportunity to animate and build more advanced solutions.

Hosting: Adform is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

3. Seenthis – Advanced Video/Advanced Easier Animation

SeenThis as a third-party, is certified to build Takeover Advanced.

Hosting: SeentThis is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

4. Bannerflow – Advanced Easier Animation

Bannerflow as a third-party, are certified to build Takeover Advanced. NOTE! Materials from Bannerflow must be delivered as HTML5 in zipped format. Schibsted does not support takeover material hosted via Bannerflow it can only be hosted via Schibsted’s adserver.

External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

Own Production
1. Static

Material Specification

If you choose to produce Takeover Static yourself, download the template with safe area via the link below. PLEASE NOTE! It is important that senders, click-to-action and other important messages are within the safe area, otherwise they risk being cropped on smaller screens.

* Delivered as JPG or PNG.
* Two separate files in PNG eller JPG format with following dimensions:
– 1200x640px (Safe area 1200x292px)
– 640x1000px (Safe area 536x753px)

Download a mobile takeover psd-template with specified safe area.

* Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.
* Maximum weight – static: 200 kb

Material, possible third party measurement and questions are sent to: adoperations@schibsted.se

2. HTML5

It is possible to host HTML5 Takeovers directly in our ad server. If you choose to produce your own HTML5 ads without the help of our certified production companies, it is your responsibility to ensure that the ad works.

NOTE! Takeovers produced by yourself in HTML5 must not have fixed formats. The material must always be built responsive! The dimensions in the code must always be specified as a percentage, not pixels.

If the material does not work as intended, Adoperations places the material on a test page and a test link is then sent back to the manufacturer for their own tests.

Material Specification
See our general material spec for HTML.

Please Note!

 • Mobile takeovers produced by yourself in HTML must not have fixed formats.
 • The material must always be built responsively and it must be possible to adjust it in the browser window based on portrait or landscape view.
 • The material should be delivered in one HTML file only.
 • Note that the dimensions in the code must always be specified as a percentage, not pixels.

 

Maximum Weights Takeover Desktop – Zipped HTML5-Material:

Mobile Takeover – Advanced Easier Animation
Initial Load: 200kb
Hosted Files: 5000kb
Total weight: 700kb

Mobile Takeover – Advanced Video
Initial Load: 200kb
Total Load 2mb

External Measurement
Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

Materials, possible third-party measurement and questions are sent to:
adoperations@schibsted.se

 

General Max Weights Desktop Takeover

Static JPEG eller PNG
Max weight: 500 kb

Zipped HTML5-material

Advanced Easier Animation
Initial Load: 200 kb
Hosted Files: 500 kb
Total weight: 700 kb

Advanced Video
InitiaL Load: 200 kb
Total Load: 2 mb

Takeover Desktop – Svenska/English

Format: Display, video
Enhet: Desktop
Dimensioner: 1920x1080 px

Materialspecifikation – Desktop

Utförande – Format

Statisk Takeover

Ger möjlighet till högupplöst bild, där du kan presentera produkt och budskap. Formatet är alltid statiskt och går inte att göra rörligt. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare. Extern 3:e-parts-mätning, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. Det finns möjlighet att producera statisk takeover själv, men notera då att materialet endast kan hostas av Schibsted och att vi inte har stöd för HTML5-material i detta fall.

Avancerad Takeover Video – HTML5 

För Avancerad Takeover Video, finns fyra alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga Avancerad Takeover Video. Det finns även möjlighet att producera den själv, men notera att vi inte har stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan – Quad – SeenThis – Adform.

Avancerad Takeover Enklare Animering – HTML5

För Avancerad Takeover, Enklare Animering,  finns fem alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga våra avancerade takeovers. De kan även hosta materialet om så är önskvärt. Fjärde alternativet är Bannerflow som är godkänd part att producera och leverera Desktop Takeover i HTML5, i zippat format. Observera att vi inte har stöd för taggar från Bannerflow. Ett femte alternativ är producera materialet själv i HTML5, se mer information gällande detta längre ned i avsnitt; Egen Produktion/HTML5.

Produktion – Samarbetspartners/Tredjepart

1. Quad producerar – Statisk/Avancerad video/Avancerad enklare animering

Materialspecifikation

Material som ska skickas in till QUAD:

a. Gäller Statisk/Avancerad Video/Avancerad Enklare animering:
* Psd-fil med lager:
– Format: 1920×1080 px
* Font

b. Gäller endast Avancerad Video:
* Video: MP4
– Maxlängd: 15 sek – observera desto kortare video desto bättre kvalitet
– Format: 16:9

Hosting: Quad är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Vill ni ha en mer avancerad lösning eller video prata direkt med QUAD. Notera att produktion av Avancerad Takeover Video inte ingår, utan faktureras separat. Kontakta din säljare för mer information.

Materialet, ev extern tredje-parts-mätning eller tekniska frågor angående mer avancerad lösning skickas till production@quad.se

2. Adform – Avancerad Video/Avancerad enklare animering

Adform som tredje-part, är certifierad att bygga Takeover Avancerad. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar.

Hosting: Adform är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

3. Seenthis – Avancerad video/Avancerad enklare animering

SeenThis som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.

Hosting: SeentThis är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

4. Bannerflow – Avancerad enklare animering

Bannerflow som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.
OBS! Material från Bannerflow måste levereras som HTML5 i zippat format. Schibsted har inte stöd för takeover-material som hostas via Bannerflow det kan endast hostas via Schibteds adserver.

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

Produktion – Egen

1. Statisk

Om du väljer att producera Takeover Statisk själv, ladda ned mall med safe area via länk nedan. OBS! Viktigt att avsändare, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar.

Materialspecifikation

* Material levereras som JPG eller PNG.
– Format: 1920×1080 px (safe area 1920x777px)
– För desktop takeover: Ladda ned psd-mall med safe area.
* Tredje-parts-mätning är möjlig.
* Maxvikt: 500 kb

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev. tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

2. HTML5

Det är möjligt att hosta HTML5-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger Adoperations materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester.

Materialspecifikation
Se vår materialspec för HTML under "Generella riktlinjer".

OBS! Takeovers som produceras av er själva i HTML5 får inte ha fasta format. Materialet måste alltid byggas responsivt! Måtten i koden måste alltid anges i procent, inte pixlar.

Maxvikter Takeover Desktop – Zippat Html5-material:

Desktop Takeover – Avancerad Enklare Animering
Initial Load: 500kb
Hosted Files: 1000kb
Total vikt: 1500kb

Desktop Takeover – Avancerad Video
Initial Load: 500kb
Total Load 4mb

Extern mätning

Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

Generella maxvikter Desktop Takeover

Statisk JPEG eller PNG
Maxvikt: 500 kb

Zippat HTML5-material

Avancerad enklare animering
Initial Load: 500 kb
Hosted Files: 1000 kb
Total vikt: 1500 kb

Avancerad video
InitiaL Load: 500 kb
Total Load: 4 mb

 


Material Specification Desktop - English

Executions – Formats

Static Takeover

Provides the opportunity for high-resolution images, where you can present products and messages. The format is always static and cannot be moved. Our third party Quad is responsible for ad production for orders that exceed a certain value. For more information, contact your seller. External 3rd-party measurement, approved according to Schibsted’s GDPR Policy, is possible. It is possible to produce static takeover yourself, but please note that the material can only be hosted by Schibsted and that we do not support HTML5 material in this case.

Advanced Takeover Video – HTML5

For Takeover Advanced Video, HTML5, there are four options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build Advanced Takeover Video. It is also possible to produce it yourself, but note that we do not support Takeovers hosted by third parties other than those above – Quad – SeenThis – Adform.

Advanced Takeover Easier Animation – HTML5

For Advanced Takeover, Simpler animation, there are five options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build our advanced takeovers in HTML5. They can also host the material if desired. The fourth option is Bannerflow, which is an approved party to produce and deliver Desktop Takeover only in HTML5, in zipped format. Please note that we do not support Bannerflow tags. A fifth alternative is to produce the material yourself in HTML5, see more information regarding this further down in the section; Own Production / HTML5.

Production – Partners/Third Party

1. Quad Produces – Static/Advanced Video/Advanced Easier Animation

Material Specification

Materials to be submitted to QUAD:
a. Applies to Static/Advanced Video/Advanced Easier animation:
* Psd file with layers:
– Format: 1920 × 1080 px
* Font

b. Applies to Advanced Video only:
* Video: MP4- Maximum length: 15 sec – note the shorter the video the better the quality
– Format: 16: 9

Hosting: Quad is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

Do you want a more advanced solution or video talk directly with QUAD. Note that production of Advanced Takeover Video is not included, but is invoiced separately. Contact your salesperson for more information.

The material, possible external third-party measurement or technical questions regarding a more advanced solution are sent to: production@quad.se

2. Adform – Advanced Video/Advanced Easier Animation

Adform as a third-party, is certified to build Takeover Advanced. Here is the opportunity to animate and build more advanced solutions.

Hosting: Adform is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

3. Seenthis – Advanced Video/Advanced Easier Animation

SeenThis as a third-party, is certified to build Takeover Advanced.

Hosting: SeentThis is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

4. Bannerflow – Advanced Easier Animation

Bannerflow as a third-party, are certified to build Takeover Advanced. NOTE! Materials from Bannerflow must be delivered as HTML5 in zipped format. Schibsted does not support takeover material hosted via Bannerflow it can only be hosted via Schibsted’s adserver.

External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

OWN PRODUCTION
1. Static

Material Specification

If you choose to produce Takeover Static yourself, download the template with safe area via the link below. PLEASE NOTE! It is important that senders, click-to-action and other important messages are within the safe area, otherwise they risk being cropped on smaller screens.

* Delivered as JPG or PNG.
* Format: 1920 × 1080 px (safe area 1920x777px).

Download desktop takeover psd template with safe area.

* Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.
* Maximum weight – static: 500 kb

Material, possible third party measurement and questions are sent to: adoperations@schibsted.se

2. HTML5

It is possible to host HTML5 Takeovers directly in our ad server. If you choose to produce your own HTML5 ads without the help of our certified production companies, it is your responsibility to ensure that the ad works.

NOTE! Takeovers produced by yourself in HTML5 must not have fixed formats. The material must always be built responsive! The dimensions in the code must always be specified as a percentage, not pixels.

If the material does not work as intended, Adoperations places the material on a test page and a test link is then sent back to the manufacturer for their own tests.

Material Specification
See our General Guidelines for HTML. 

Maximum Weights Takeover Desktop – Zipped Html5-material

Desktop Takeover – Advanced Easier Animation
Initial Load: 500kb
Hosted Files: 1000kb
Total weight: 1500kb

Desktop Takeover – Advanced Video
Initial Load: 500kb
Total Load: 4mb

External Measurement

Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

Materials, possible third-party measurement and questions are sent to:
adoperations@schibsted.se

General Max Weights Desktop Takeover

Static JPEG eller PNG
Max weight: 500 kb

Zipped HTML5-material

Advanced Easier Animation
Initial Load: 500 kb
Hosted Files: 1000 kb
Total weight: 1500 kb

Advanced Video
Initial Load: 500 kb
Total Load: 4 mb

Takeover Tablet – Svenska/English

Format: Display, video
Enhet: Tablet
Dimensioner: 1024x768 px, 768x1024 px

MATERIALSPECIFIKATION TABLET

Utförande – Format

Statisk Takeover

Ger möjlighet till högupplöst bild, där du kan presentera produkt och budskap. Formatet är alltid statiskt och går inte att göra rörligt. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare. Extern 3:e-parts-mätning, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. Det finns möjlighet att producera statisk takeover själv, men notera då att materialet endast kan hostas av Schibsted och att vi inte har stöd för HTML5-material i detta fall.

Avancerad Takeover Video – HTML5 

För Avancerad Takeover Video, finns fyra alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga Avancerad Takeover Video. Det finns även möjlighet att producera den själv, men notera att vi inte har stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan – Quad – SeenThis – Adform.

Avancerad Takeover Enklare Animering – HTML5

För Avancerad Takeover, Enklare Animering,  finns fem alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga våra avancerade takeovers. De kan även hosta materialet om så är önskvärt. Fjärde alternativet är Bannerflow som är godkänd part att producera och leverera Desktop Takeover i HTML5, i zippat format. Observera att vi inte har stöd för taggar från Bannerflow. Ett femte alternativ är producera materialet själv i HTML5, se mer information gällande detta längre ned i avsnitt; Egen Produktion/HTML5.

Produktion – Samarbetspartners/Tredje-part
1. Quad Producerar –  Statisk/Avancerad video/Avancerad enklare animering

Materialspecifikation

Material som ska skickas in till QUAD:

a. Gäller Statisk/Avancerad Video/Avancerad enklare animering:
* Psd-fil med lager:
– 1024x768px
– 768x1024px
* Font

b. Gäller endast Avancerad Video:

* Video: MP4
– Maxlängd: 15 sek – observera desto kortare video desto bättre kvalitet
– Format: 16:9

Hosting: Quad är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Vill ni ha en mer avancerad lösning eller video prata direkt med QUAD. Notera att produktion av Avancerad Takeover Video inte ingår, utan faktureras separat. Kontakta din säljare för mer information.

Materialet, ev extern tredje-parts-mätning eller tekniska frågor angående mer avancerad lösning skickas till production@quad.se

2. Adform – Avancerad video/Avancerad enklare animering

Adform som tredje-part, är certifierad att bygga Takeover Avancerad. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar.

Hosting: Adform är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

3. Seenthis – Avancerad video/Avancerad enklare animering

SeenThis som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.

Hosting: SeentThis är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

4. Bannerflow – Avancerad enklare animering

Bannerflow som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.

OBS! Material från Bannerflow måste levereras som HTML5 i zippat format. Schibsted har inte stöd för takeover-material som hostas via Bannerflow det kan endast hostas via Schibteds adserver.

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

Produktion – Egen
1. Statisk

Om du väljer att producera Takeover Statisk själv, ladda ned mall med safe area via länk nedan.
OBS! Viktigt att avsändare, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar.

Materialspecifikation
* Två filer i PNG eller JPG med dimensionerna:
– 1024x768px (Safe area 1024x578px)
– 768x1024px (Safe area 768x834px)

Här kan du ladda ned en Tablet takeover psd-mall med safe area.

* Levereras som JPG eller PNG.
* Tredje-parts-mätning är möjlig.
* Maxvikt: 200 kb

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev. tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

2. HTML5

Det är möjligt att hosta HTML5-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger Adoperations materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester.

Materialspecifikation HTML

Se vår generella materialspec för HTM.

Observera!

 • Tablet takeovers som produceras av er själva i HTML får inte ha fasta format.
 • Materialet måste alltid byggas responsivt och det ska kunna justeras i browserfönstret utifrån porträtt- och landskapsvy.
 • Det ska levereras i enbart en HTML-fil.
 • Notera att måtten i koden alltid måste anges i procent, inte pixlar.
Maxvikter Takeover Tablet – Zippat HTML5-material:

Tablet Takeover – Avancerad Enklare Animering
Initial Load: 200kb
Hosted Files: 500kb
Total vikt: 700kb

Tablet Takeover – Avancerad Video
Initial Load: 200kb
Total Load: 2mb

Extern mätning

Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.
Material, ev tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

Generella Maxvikter Tablet Takeover

Statisk JPEG eller PNG
Maxvikt: 200 kb

Zippat HTML5-material

Avancerad enklare animering
Initial Load: 200 kb
Hosted Files: 500 kb
Total vikt: 700 kb

Avancerad video
InitiaL Load: 200 kb
Total Load: 2 mb


Material Specification Tablet – English

Executions – Formats

Static Takeover

Provides the opportunity for high-resolution images, where you can present products and messages. The format is always static and cannot be moved. Our third party Quad is responsible for ad production for orders that exceed a certain value. For more information, contact your seller. External 3rd-party measurement, approved according to Schibsted’s GDPR Policy, is possible. It is possible to produce static takeover yourself, but please note that the material can only be hosted by Schibsted and that we do not support HTML5 material in this case.

 Advanced Takeover Video – HTML5

For Takeover Advanced Video, HTML5, there are four options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build Advanced Takeover Video. It is also possible to produce it yourself, but note that we do not support Takeovers hosted by third parties other than those above – Quad – SeenThis – Adform.

 Advanced Takeover Easier Animation – HTML5

For Advanced Takeover, Simpler animation, there are five options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build our advanced takeovers in HTML5. They can also host the material if desired. The fourth option is Bannerflow, which is an approved party to produce and deliver Desktop Takeover only in HTML5, in zipped format. Please note that we do not support Bannerflow tags. A fifth alternative is to produce the material yourself in HTML5, see more information regarding this further down in the section; Own Production / HTML5.

Production – Partners/Third Party
 1.Quad Produces – Static/Advanced Video/Advanced Easier Animation

Material Specification

Materials to be submitted to QUAD:

a. Applies to Static/Advanced Video/Advanced Easier animation:

* Psd file with layers:
– 1024x768px
– 768x1024px
* Font

 b. Applies to Advanced Video only:

* Video: MP4- Maximum length: 15 sec – note the shorter the video the better the quality
– Format: 16: 9

Hosting: Quad is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

Do you want a more advanced solution or video talk directly with QUAD. Note that production of Advanced Takeover Video is not included, but is invoiced separately. Contact your salesperson for more information.
The material, possible external third-party measurement or technical questions regarding a more advanced solution are sent to: production@quad.se

 2. Adform – Advanced Video/Advanced Easier Animation

Adform as a third-party, is certified to build Takeover Advanced. Here is the opportunity to animate and build more advanced solutions.

Hosting: Adform is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

 3. Seenthis – Advanced Video/Advanced Easier Animation

SeenThis as a third-party, is certified to build Takeover Advanced.

Hosting: SeentThis is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

4. Bannerflow – Advanced Easier Animation

Bannerflow as a third-party, are certified to build Takeover Advanced. NOTE! Materials from Bannerflow must be delivered as HTML5 in zipped format. Schibsted does not support takeover material hosted via Bannerflow it can only be hosted via Schibsted’s adserver.

External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

Own Production
 1. Static

Material Specification

If you choose to produce Takeover Static yourself, download the template with safe area via the link below.
PLEASE NOTE! It is important that senders, click-to-action and other important messages are within the safe area, otherwise they risk being cropped on smaller screens.

* Delivered as JPG or PNG.
* Two separate files in PNG eller JPG format with following dimensions:
– 1024x768px (Safe area 1024x578px)
– 768x1024px (Safe area 768x834px)


Download a tablet takeover psd-template with specified safe area.

* Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.
* Maximum weight – static: 200 kb

Material, possible third party measurement and questions are sent to: adoperations@schibsted.se 

2. HTML5

It is possible to host HTML5 Takeovers directly in our ad server. If you choose to produce your own HTML5 ads without the help of our certified production companies, it is your responsibility to ensure that the ad works.
NOTE! Takeovers produced by yourself in HTML5 must not have fixed formats. The material must always be built responsive! The dimensions in the code must always be specified as a percentage, not pixels.

If the material does not work as intended, Adoperations places the material on a test page and a test link is then sent back to the manufacturer for their own tests.

Material Specification

See our general material spec for HTML.

Please Note!

 • Mobile takeovers produced by yourself in HTML must not have fixed formats.
 • The material must always be built responsively and it must be possible to adjust it in the browser window based on portrait or landscape view.
 • The material should be delivered in one HTML file only.
 • Note that the dimensions in the code must always be specified as a percentage, not pixels.

 

Maximum Weights Takeover Desktop – Zipped HTML5-material:

Mobile Takeover – Advanced Easier Animation
Initial Load: 200kb
Hosted Files: 5000kb
Total weight: 700kb

Mobile Takeover – Advanced Video
Initial Load: 200kb
Total Load 2mb

External Measurement

Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.
Materials, possible third-party measurement and questions are sent to: adoperations@schibsted.se

General Max Weights Desktop Takeover

Static JPEG eller PNG
Max weight: 500 kb

Zipped HTML5-material

Advanced Easier Animation
Initial Load: 200 kb
Hosted Files: 500 kb
Total weight: 700 kb

Advanced Video
InitiaL Load: 200 kb
Total Load: 2 mb

Welcome Page Desktop – Svenska/English

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner:
Två bildelement – 1920x1080 px (JPG, PNG), 1920x680 px (Endast PNG)
Maxvikt: 500 kB

Notera att det är två bildelement som ska produceras. Dessa samt landningssida eller eventuell tracking levereras till adoperations@schibsted.com.

1. Bakgrundsbild
Storlek:
1920x1080px
Format: JPG/PNG
Notera bakgrundsbilden får ej innehålla någon logga eller text.

2. Förgrundsbild – Transparent
Innehållande logo, text, CTA. Ingen safe area att beakta. Förgrundsbilden har ett låst läge i förhållande till bakgrundsbilden, 100px från topp.
Storlek: 1920x680px
Format: PNG

3. Maxvikt
Total vikt båda filerna - 500 kb

Grafiska riktlinjer
För att få ut det bästa av er annons rekommenderar vi er följa dessa riktlinjer:

 • Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse
 • Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
 • Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för Aftonbladets besökare

Produktblad: Ladda ned (PDF)

Demo-URL: Så här ser formatet ut på Aftonbladet.

 


Material Specification Desktop
Note that there are two picture elements to be produced. These as well as the landing page or any tracking are delivered to adoperations@schibsted.com.

1. Background picture
Dimensions: 1920x1080px
Format: JPG / PNG
Please note, must not contain any logo, CTA or text.
The image is resized according to the screen size.

2. Foreground image – Transparent
Place the logo, CTA and text here.
The foreground image has one locked position in relation to the background image, 100px from top. It will not cover the scroll button at the bottom.
There is no safe area to consider.
Dimensions: 1920x680px
Format: PNG

3. Weight
Total weight – both files: 500kb

Graphic guidelines
To get the most out of your ad, we encourage you to follow these guidelines:

 • Strive for a good whole and user experience
 • Strive for a short and clear message with a clear CTA
 • The graphics must not be messy and disturb the experience for Aftonbladet’s visitors

Detailed specification with pictures.

Demo-URL: This is what the format looks like at Aftonbladet

Welcome Page Mobil – Svenska/English

Format: Display
Enhet: Mobil
Dimensioner: Två bildelement - 1080x1920 px (JPG eller PNG), 1080x1170 px (Endast PNG)
Maxvikt: Totalt 300 kB

Materialspecifikation
Notera att det är två bild-element som ska produceras, samt landningssida eller eventuell tracking levereras till adoperations@schibsted.com

1. Bakgrundsbild
Storlek: 1080x1920px
Format: JPG/PNG
Notera bakgrundsbilden får ej innehålla någon logga eller text.

2. Förgrundsbild – Transparent
Innehållande logo, text, CTA. Ingen safe area att beakta. Förgrundsbilden har ett låst läge i förhållande till bakgrundsbilden, 220px från topp.
Storlek: 1080x1170px
Format: PNG

3. Maxvikt: Totalt 300kb

Grafiska riktlinjer
För att få ut det bästa av er annons rekommenderar vi er följa dessa riktlinjer:
– Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse
– Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
– Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för Aftonbladets eller SvDs besökare

Detaljerad specifikation med bilder.


Material Specification Mobile

Note that there are two picture elements to be produced. These as well as the landing page or any tracking are delivered to adoperations@schibsted.com.

1. Background picture
Must not contain any logo, CTA or text.
The image is resized according to the screen size.
Dimensions: 1080x1920px
Format: JPG / PNG

2. Foreground image – Transparent
Logo, CTA and text are placed here. The foreground image has a locked position in relation to the background image, 220px from the top. It will not cover the scroll button at the bottom. There is no safe area to consider.
Dimensions: 1080x1170px
Format: PNG

3. Weight
Total weight – both files: 300kb

Graphic guidelines
To get the most out of your ad, we encourage you to follow these guidelines:

 • Strive for a good whole and user experience
 • Strive for a short and clear message with a clear CTA
 • The graphics must not be messy and disturb the experience for Aftonbladet’s visitors

Detailed specification with pictures.

Wallpaper Aftonbladet

Format: Display
Enhet:
Desktop
Dimensioner:
1600x900 px
Maxvikt:
500 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, Tredjeparts script

Materialspecifikation
En del av annonsen placeras under Aftonbladets redaktionella innehåll, men får inte ha någon färgad platta som gör att den liknar en hästsko-annons. Hela ytan 1600x900 ska fyllas ut med en bild. Notera! Huvudbudskap, övrig text och andra grafiska element av vikt skall placeras inom safe area så att det inte döljs av det redaktionella innehållet som läggs över.

Det finns även möjlighet att göra en Wallpaper med video. Kontakta din säljare för mer information.

För att ladda ned template med safe area - klicka på bilden nedan:

För template med safe area - KLICKA HÄR

Wallpaper Blocket

Format: Display
Enhet:
Desktop
Dimensioner:
1600x900 px
Maxvikt:
300 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Materialspecifikation
Wallpaper placeras under Blockets objektsidas innehåll, där den justeras och flyttas automatiskt beroende på skärmstorlek. Annonsen får därför inte ha någon färgad platta som gör att den liknar en hästsko-annons, utan hela ytan 1600x900, ska fylla ut bakgrunden med en bild. Notera! Huvudbudskap, övrig text och andra grafiska element av vikt skall alltid placeras inom safe area så att det inte döljs av sidans innehåll som läggs över.
Det finns även möjlighet att göra en Wallpaper med video. Kontakta din säljare för mer information.

Safe Area - klicka här

Wallpaper TV.nu

Format: Display
Enhet:
Desktop
Dimensioner:
1600x900px
Maxvikt:
500 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Materialspecifikation
Wallpaper som går på tv.nu placeras under dess tablå och är till viss del är genomskinlig. Detta medför att annonsen syns genom tablån på vissa ställen. Annonsen får därför inte innehålla någon form av bakgrundsplatta. Notera! Huvudbudskap, övrig text och andra grafiska element av vikt skall alltid placeras inom safe area så att det inte döljs av sidans innehåll som läggs över.

Wallpaper Prisjakt

Format: Display
Enhet:
Desktop
Dimensioner:
1600x900 px
Maxvikt:
500 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Materialspecifikation
Annonsen placeras under Prisjakts redaktionella innehåll där den justeras och flyttas automatiskt beroende på skärmstorlek. Annonsen får därför inte ha någon färgad platta som gör att den liknar en hästsko-annons, utan hela ytan 1600x900, ska fylla ut bakgrunden med en bild. Notera! Huvudbudskap, övrig text och andra grafiska element av vikt skall placeras inom safe area så att det inte döljs av det redaktionella innehållet som läggs över.

Safe Area - Klicka här

Fullscreen Scroll - Desktop

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner: Se separata specifikationer
Maxvikt: Se separata specifikationer
Filformat: Se separata specifikationer

Materialspecifikation – Desktop

STILLBILD

Filformat: JPG, PNG
Dimensioner: 1920×1080px
Safe Area: 1400×940px (centrerad mitt i bilden)
Maxvikt: 500 kb
Notera! Tredjepartstaggar är ej godkända för denna produkt.

Här laddar du ned en mall (PNG) för Safe Area – Desktop.

FULLSCREEN SCROLL VIDEO DESKTOP

Våra samarbetspartners SeenThis och QUAD, är certifierade att bygga Fullscreen Scroll Video Desktop.

MATERIALLEVERANS – PRODUKTION SAMARBETSPARTNER

Filformat: MP4 - levereras till Seenthis alternativt QUAD.
Total maxvikt: 1000 kb – notera att filmens vikt ej får överskrida 1000 kb.
Vänligen notera! För Fullscreen Scroll Video Desktop tillåter vi ingen egen produktion. Produktion kan endast köpas och beställas via våra samarbetspartners Seenthis eller QUAD.

GRAFISKA RIKTLINJER

För att få ut det bästa av er annons rekommenderar vi er följa dessa riktlinjer:

 • Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse
 •  Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
 • Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för Aftonbladets eller SvDs besökare
 • En Fullscreen-annons täcker hela skärmen och ligger i flödet på startsidan. Bilden kommer dock att beskäras på olika sätt beroende på besökarens skärmstorlek. För att säkerställa att budskapet hamnar rätt på besökarens skärm krävs därför en s.k. safe area. Safe area är den yta av annonsen som kommer att synas på alla skärmar. Placera därför logotype, budskap, CTA knapp och produktbild inom denna yta.

 

Fullscreen Scroll – Mobil

Format: Display
Enhet: Mobil
Dimensioner: Se separata specifikationer
Maxvikt: Se separata specifikationer
Filformat: Se separata specifikationer

Materialspecifikation – Mobil

STILLBILD

Filformat: JPG, PNG
Dimensioner: 640×1136px
Safe area: Inom området 55 pixlar från stående sidor och 270 pixlar ner från toppen. Loggan måste vara inom safe area.
Notera! Placera inte eventuellt objekt i själva bilden, logga eller text precis i utkanten av safe arean då annonsen klipps olika beroende på telefonens förhållande mellan höjd och bredd.

Maxvikt: 200kb.
Notera! Tredjepartstaggar är ej godkända för denna produkt.

FULLSCREEN SCROLL VIDEO MOBIL

Våra samarbetspartners Seenthis och QUAD, är certifierade att bygga Fullscreen Scroll Video Mobil.

MATERIALLEVERANS – PRODUKTION SAMARBETSPARTNER

Filformat: MP4 - levereras till SeenThis alternativt QUAD.
Total maxvikt: 500 kb – notera att filmens vikt ej får överskrida 500 kb.

Vänligen notera! För Fullscreen Scroll Video Mobil tillåter vi ingen egen produktion. Produktion kan endast köpas och beställas via någon av våra samarbetspartners Seenthis eller QUAD.

Demo-länk, kan bara visas i mobilen.

Här laddar du ned en mall (PNG) för Safe Area – Mobil.

GRAFISKA RIKTLINJER

För att få ut det bästa av er annons rekommenderar vi er följa dessa riktlinjer:

 • Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse
 • Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
 • Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för Aftonbladets eller SvDs besökare
 • En Fullscreen-annons täcker hela skärmen och ligger i flödet på startsidan. Bilden kommer dock att beskäras på olika sätt beroende på besökarens skärmstorlek. För att säkerställa att budskapet hamnar rätt på besökarens skärm krävs därför en s.k. safe area. Safe area är den yta av annonsen som kommer att synas på alla skärmar. Placera därför logotype, budskap, CTA knapp och produktbild inom denna yta.

 

Fullscreen Scroll Programmatic – Mobil

Programmatic
Format: Display
Enhet: Mobil
Dimensioner: Se separata specifikationer
Maxvikt: 1MB
Filformat: Se separata specifikationer

 Materialspecifikation Programmatic – Mobil

Går även att köpa Fullscreen Scroll Programmatiskt.

STILLBILD

Filformat: JPG/PNG
Dimensioner: 1920x1080px
Safe area: 528x740px (centrerad mitt i bildytan 1920x1080px)
Maxvikt: 1MB.
Notera! Tredjepartstaggar är ej godkända för denna produkt.

FULLSCREEN SCROLL VIDEO MOBIL

Våra samarbetspartners Seenthis och QUAD, är certifierade att bygga Fullscreen Scroll Video Mobil.

MATERIALLEVERANS – PRODUKTION SAMARBETSPARTNERS

Filformat: MP4 - levereras till Seenthis alternativt till QUAD.
Maxvikt: 1MB

Vänligen notera! För Fullscreen Scroll Video Mobil tillåter vi ingen egen produktion. Produktion kan endast köpas och beställas via någon av våra samarbetspartners Seenthis eller QUAD.

Materialspecifikation med Safe Area

Leverans av färdigproducerat material: Till Schibsted minst 3 arbetsdagar innan kampanjstart.

Så här ser formatet ut på svd.se (Kan bara visas i mobilen)

 

Hero

Format: Display
Enhet:
Desktop
Maxvikt:
500 kB
Filformat:
JPG, PNG

Materialspecifikation

För att få ut det bästa av din annons ber vi dig följa dessa riktlinjer:

 • Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse där annonsen och Blocket inte tävlar om uppmärksamheten
 • Placera inte text eller grafik för nära Blockets sökbox
 • Grafik och typsnitt ska tydligt särskilja sig från Blockets egna grafiska manér
 • Animationer är ej tillåtna
 • Säkerställ att annonsen även ser bra ut i mindre skärmstorlekar, exempelvis i surfplattor
 • Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för Blockets besökare
 • Loggan kommer att placeras i nedre högra hörnet av formatet för att uppnå bästa möjliga exponering. Den läggs in separat i vår template. OBS! Logotypen ska inte ingå i bilden med text/CTA. Den ska levereras separat

Logotyp:

 • Levereras separat

Dimensioner: 200x100 px
Filformat: PNG

Bild med Text/CTA:

 • Levereras separat
 • Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA

Dimensioner: 620x280 px
Filformat: PNG 

Bakgrundsbild:

 • Levereras separat

Dimensioner: 2000x500 px
Filformat: JPEG, PNG
Maxvikt: Totalt 500 kb

Wallpaper Scroll

Format: Display
Enhet:
Desktop
Dimensioner:
1920x1080 px, 980x240 px
Maxvikt: 400 kB (totalt 2 bilder)
Filformat: 1920x1080 px (JPG eller PNG), 980x240 px (PNG)

Materialspecifikation

Få bäst effekt med Wallpaper Scroll genom att ha en allmän bakgrund och låta huvudelement som t.ex. logga och text ligga över förgrundsbilden. Då bredden på datorer varierar kommer bakgrundsbilden bli olika beskuren beroende på desktop-modell.

Material
Annonsen består av två delar som alltid ska levereras i två separata filer till adoperations@schibsted.se.

Bakgrundsbild
Dimensioner: 1920x1080 px
Filformat: Kan levereras i format JPG eller PNG.

Obs! Bakgrundsbilden får inte ha något textbudskap eller någon logotyp.

Förgrundsbild
Skall vara transparent och levereras i png format.
Dimensioner: 980x240 px
Filformat: Skall alltid levereras i filformatet PNG
Totalvikt: Bakgrundsbild + förgrundsbild: 400KB.

Video In Banner Impact

Format: Display
Enhet:
Desktop
Dimensioner:
980x551 px (Expanderat läge)

Materialspecifikation
Formatet för Video Impact är autoplay och innebär att den startar direkt, men att användaren får välja om de vill sätta på ljud. Materialet produceras alltid av vår samarbetspartner QUAD och råmaterialet ska skickas till dem senast fem dagar före startdatum. Bokning av produktion hos Quad utförs av ansvarig säljare.

Material som ska levereras till Quad:
Video Filtyp: MP4
Vikt: Max 2 MB.

Logga/Program-titel: PNG eller JPG
URL: Ska alltid levereras
Tredjeparts-mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Mega Video

Format: Display
Enhet:
Desktop, Tablet
Filformat:
MP4

Materialspecifikation
Produktion sker via vår samarbetspartner Quad. Kontakta säljaren för mer information.

Följande ska levereras till Quad:

Video: Aspect Ratio 1:1 (1080x1080)
Maxvikt: 3MB.
Rek. filmlängd: 6-15 sekunder.

Mega split

Format Display
Enhet Desktop
Dimensioner Se separat specifikation
Maxvikt Se separat specifikation
Filformat Se separat specifikation

Materialspecifikation

Produktion sker via vår samarbetspartner Quad. Kontakta säljaren för mer information.

Följande material ska levereras till Quad:
Video: Aspect Ratio 16:9 (1920x1080)
Maxvikt: 3MB.
Rek. filmlängd: 6-15 sekunder.
Bild: JPG, PNG
Dimension: 640x280px
Maxvikt: 100kB.
URL: Alla ytor kan ha olika landningssidor. Skicka olika klick-URL:er för varje yta om ni önskar.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy är möjlig.

Toppanorama

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner: 980x240 px
Maxvikt: 200 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Format: Display
Enhet: Mobil
Dimensioner: 320x320 px
Maxvikt: 150 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Panorama

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner: 980x240 px
Maxvikt: 200 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Format: Display
Enhet: Mobil
Dimensioner: 320x320 px
Maxvikt: 150 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Panorama XL

Format: Display
Enhet: Mobil
Dimensioner: 320x400 px
Maxvikt: 200 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Panorama XXL

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner: 1250x360 px
Maxvikt: 200 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Parallax

Format:
Enhet: 
Dimensioner:
Maxvikt:
Filformat:

EDR

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner: 640x320px med click to expand till 640x557 px
Filformat: Produceras i samarbete med Quad – kontakta säljare för vidare information.

Schibsted Swish Ad

Format:
Enhet: 
Dimensioner:
Maxvikt:
Filformat:

Schibsted Coupon Ad

Format:
Enhet: 
Dimensioner:
Maxvikt:
Filformat:

 

Highlighter

Format: Display
Enhet: App
Dimensioner: 320x200 px (Den faktiska storleken som syns på sajten) Se separat specifikation
Maxvikt: 150kb
Filformat: Se separat specifikation

Bakgrundsbild
Bakgrundsbilden ska ha program-relevans, lämpligen en pressbild.
Bakgrundsbilden får inte innehålla kanalens logotyp eller play-knapp (men programmets namn är tillåtet)
Länk ska lämpligen leda till trailer eller valfri landningssida. Vid trailer applicerar TV.nu en play-knapp.

Redaktionell yta

 • Leder alltid till programbeskrivning vid klick
 • Innehåller påminnelse-knapp, kanal-logotyp, programtitel och programstart.

Teknisk Specifikation

Bakgrundsbild

Storlek: 640x320px (OBS! Producerat material har större format än vad den faktiska storleken på sajten är, för att kunna visas med hög kvalitet på högupplösta skärmar som till exempel Retinaskärmar)
Filtyp: JPG, PNG
Maxvikt: 55kb

Kanalens logotyp
Storlek: 80x80px
Filtyp: PNG
Observera att logotypen måste vara transparent och anpassad för att visas mot svart bakgrund.

Videoklipp/Trailer
Storlek: 5 Mb
Filtyp: MP4
Rekommenderad längd: 20 sekunder

Tredjepartsmätning
5 stycken 1×1 tracking-pixlar som mäter följande:

 • Klick till trailer
 • Klick till programbeskrivning
 • Klick på påminnelseknappen
 • Antalet sparade påminnelser
 • Antalet impressions
Modul

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner: 640x320 px
Maxvikt: 200 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Widescreen

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner: 1250x360 px
Maxvikt: 200 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Insider

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner: 300x480 px
Maxvikt: 200 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Panorama 980x120
Format Display
Enhet Desktop
Dimensioner 980x120 px
Maxvikt 200 kB
Filformat HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

 

Panorama 320x160

Format: Display
Enhet: Mobil
Dimensioner: 320x160 px
Maxvikt: 150 kB
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

RON Display CPC

Format: Display
Enhet: Desktop, Mobil
Dimensioner: Tre format krävs, 320x320 px, 640x320 px och 250x600 px
Maxvikt: 150 kb (320x320 px) 200 kb (640x320 px, 250x600 px)
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Tillgängliga varumärken
RON (Aftonbladet, Blocket, SvD, Omni, Omni ekonomi, tv.nu, Klart)
Produkten går på en slinga – det går inte att styra på en specifik sajt.
Minst sju dagars kampanjperiod.

Content Display CPC

Format: Display
Enhet: Desktop, Mobil

Tillgängliga varumärken
Aftonbladet, Blocket, SvD, Omni, Omni ekonomi, tv.nu, Klart

Materialspecifikation
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.

Bild: Ratio 1.91:1 (1200×628 px)
Budskap: Max 50 tecken
Disclaimer: Max 90 tecken (inte required, kan användas för disclaimer text eller något annat)
Annonsörens namn: Max 25 tecken
URL: Var klick ska länkas/kampanjsida/landningssida
NOTERA! Bilderna får ej innehålla någon logotype, rörlig grafik eller text.

Content Display

Format: Display
Enhet: Desktop, Mobil

Tillgängliga varumärken
Aftonbladet, SvD, Blocket, Klart, tv.nu, Omni

Materialspecifikation
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.

Bild: Ratio 1.91:1 (1200×628 px)
Budskap: Max 50 tecken
Disclaimer: Max 90 tecken (inte required, kan användas för disclaimer text eller något annat)
Annonsörens namn: Max 25 tecken
URL: Var klick ska länkas/kampanjsida/landningssida
NOTERA! Bilderna får ej innehålla någon logotype, rörlig grafik eller text.

L-format

Format: Display
Enhet: Desktop
Dimensioner: 1270×800 px
Maxvikt: 500 kb
Filformat: HTML5, JPG, PNG, GIF, Tredjeparts script

Materialspecifikation

L-formatet placeras under Aftonbladets redaktionella innehåll, där annonsen justeras och flyttas automatiskt beroende på skärmstorlek. Annonsen får därför inte ha någon färgad platta som gör att den liknar ett “L”. Hela ytan, 1270x800px, ska fyllas ut med en bild. Notera! Huvudbudskap, övrig text och andra grafiska element av vikt skall placeras inom safe area så att det inte döljs av det redaktionella innehållet som läggs över.

Här laddar du ned en mall (PNG) för Safe Area